تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان

تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان تعمیرات لباسشویی اسنوا در اصفهان

تعمیر انواع لباسشویی اتوماتیک در منزل شما

09920766695

نحوه نصب لباسشویی

1. محصول از کارتن خارج شده و از نظر ضربه خوردگی، شکستگی و خش مورد کنترل و بررسی قرارگیرد.

2. پیچ هاي قفل کن باز شود.3. سینی پشت وپانلرو از محصول باز شده و داخل ماشین از نظر صحت قرار گرفتن فیش هاي درخت سیم و پیچ هاي بالانسر و درست قرار گرفتن تسمه مورد بازدید قرار گیرد و این قطعات مجددا در روي محصول نصب گردد.

4. شیلنگ هاي تغذیه ماشین لباسشویی و شیر آب متصل شده و شیلنگ تخلیه به ورودفاضلاب متصل گردد و دو شاخ برق اصلی را به پریز متصل نمایید . در صورت نیاز سیمی به عنوان ارت به ماشین لباسشویی متصل و در محل مناسب متصل گردد.

5. ماشین لباسشویی در محل مناسب خود قرار داده شود و تراز به صورتی باشد که دو پیچ ریگلاژ پشتی تا انتها بسته گردد و بوسیله دو پیچ ریگلاژ جلویی ماشین تراز گردد و لقی بدنه به صورت قطري تست گرددتست عملکردي از محصول به شرح زیر گرفته شود.

تست موتور شستشو و المنت

1. با قرار دادن شاخص تایمر (سلکتور) بین اعداد 2 تا 5 کنترل پانل و روشن کردن

ماشین لباسشویی پس از 15 ثانیه موتور شروع به چپگرد و بعد از توقف و سپس شروع به راستگرد می نماید  که در همین حال اگر ولوم ترموستات را به روي هر عدد غیر از صفر بچرخانیم المنت فعال می شود که حداکثر جریان مصرفی در این حالت 8 آمپر میباشد.

تعمیر لباسشویی کندی در اصفهان

تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان تعمیرات لباسشویی اسنوا در اصفهان

F اتوماتیک اسنوا 5 کیلوگرم 61136تست عملکردي خشک کن و پمپ تخلیه

1 : با قرار دادن شاخص تایمر روي عدد 7 پمپ تخلیه دستگاه شروع به تخلیه میکند و درهمین حال موتور چپگرد و راستگرد می نماید  که بعد از چند بار تکرار این عمل و تخلیه کامل شاخص تایمر به روي برنامه خشک کن رفته و موتوردستگاه عملیات خشک کن را انجام می دهد.

F معرفی و مشخصات اسنوا 5 کیلوگرم 61147 و شیاردار mm 1.

مشخصات موتور: موتور القایی با قطر پولی

230V2130W : 2. مشخصات المنت

15A-95oC : 3. مشخصات ترمودیسک (ترمسیتوردر چلیک فلزي) 

مشخصات بلبرینگ 62056204 در چلیکپلاستی 62066205Class F- 220V- 50H2- 30W 5. مشخصات پمپ تخلیه5pj- 6.

مشخصات تسمه: 1143160- 110, 220- 7.

مشخصات هیدروستات:120220mm : 8.

مشخصات پولی بزرگ 16Hf- 450V

: 9. مشخصات خازن مشخصات کلی:

تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان تعمیرات لباسشویی اسنوا در اصفهان

60rpm تایمر الکتریکی با دور شستشو650rpm تایمر الکتریکی برايدور خشک کنF

اتوماتیک اسنوا 5 کیلوگرم 6113716 برنامه شستشومعرفی و مشخصات موتور 611 (موتور القایی)سیم سیاه مشترك بین دورشستشو وخشک کن م یباشد.

سیم زرد و سبز هر کدام با سیم مشترك میبایست 70 اهم داشته باشد.

سیم آبی با مشترك م یبایست حدود 14 اهم و سیمقرمز با مشتركحدود 32 اهم باشد.

تست موتور القایی:سیم زرد و سبز موتور موازي م یبندیم، و ولتاژ 220 ولت را F یک خازن به ظرفیت 16بین سیم سیاه و زرد می زنیم،

موتور در یک جهت شروع به چرخش میکند،

تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان تعمیرات لباسشویی اسنوا در اصفهان

براي تست جهت معکوس سیم برق را به سیم سبز موتور م یزنیم، می بایست موتور در جهت مخالف شروع به چرخش کند.

تشریح نقشه برق اسنوا 5کیلوگرم 6111. ورودي برق نول وارد قفل مغناطیس درب میشود .

و خروجی آن بین شیر برقی ها موتوالکتریکی والمنت پمپ تخلیه تقسیم میگردد عبور کرده و وارد سوکت 11 و 21 هیدروستات می شود on/off 2.

سیم ورودي فاز از کلیدتایمر و یک سر مستقیماً به پمپتخلیه متصل میشود.

B و یک سر آن نیز به 13. خروجی 12 هیدروستات به شیر برقی سردتایمر متصل B12 ,B و به 3 soak 4.

فیش 13 هیدروستات به 23هیدروستات متصل و بهم یگردد.اتوماتیک اسنوا 5 کیلوگرم 6113متصل گردیده و پس از عبور از آن وارد Load 1/ 5. خروجی 22 هیدروستات به کلید 2 تایمر می شود. B سوکت 7م یگردد. Prewash تایمر به شیر برقی B 6. سوکت 5

تایمر به ترموستات متصل شده و به المنت م یرود. B 7. خروجی 2سوئیچ B2, B متصل م یشود و بین 1 Soak و کلید B تایمر به 12 B 8. خروجی 3می گردد.C9, C10 ,B به هم سوئیچ م یگردند که خروجی این سیم به 10 B9 ,B 9. سوکت 12 متصل م یگردد که فرمان موتور تایمر میباشد.تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان تعمیرات لباسشویی اسنوا در اصفهان

سوئیچ می شود که خازن D و 12 D بین 11 D سوئیچ می گردد که 10 C به 10 C11 .10متصل م یگردد. D به 5D موازي با این دو واقع شده ضمناً یک سر 12متصل م یشود که وظیفه چپگرد و راستگرد و خشک کن A به 4 D11,A به 3 D12 .11که به موتور متصل میگردد. A13,A11, A19, A را بر عهده دارد که با سوئیچ پین 2این عملکرد را فراهم می سازد.

  تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان 

تعمیر انواع لباسشویی اتوماتیک در منزل شما

09920766695