تعمیر یخچال آرچیلیک در اصفهان

تعمیر یخچال آرچیلیک در منزل شما زیر نظر گروه مرکز سرویس ایران

۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

تعمیر یخچال آرچیلیک در اصفهان

بررسی علل خرابی کمپرسور

بسیاری از مهندسین و تکنسین های برودتی هرگز نمی خواهند این سئوال را ازخود بکنند که علت خرابی این کمپرسور چه بوده است .

بی شک یک مهندس و یاتکنسین خوب و باهوش قبل از شروع به کار تعمییرات و تعویض قطعات میبایست این سئوال را از خود بکنند.

که “چرا این کمپرسور خراب شد است” ،

تعمیر یخچال آرچیلیک در اصفهان

 

بیتردید اگر جواب این چرا را پیدا نکنید در آینده نه چندان دور می بایست منتظرخراب شدن این کمپرسور تازه جایگذین شده باشید.

در خیلی از موارد خراب شدن کمپرسور ریشه در بیرون کمپرسور مثل تابلو قدرت و فرمان دارد اما بدون توجهبه این امر اقدام به تعویض کمپرسور می کنند،

که بی شک برای موقیت شغلی شمااصلا مناسب نمی باشد.

پس قبل از هر گونه تعمییرات نسبت به شناسائی و عیبیابی این خرابی اقدام کنید.

در این مقاله سعی در باز کردن افق دید مهندسین وتکنسین های محترم بر شناسائی عیب و روش های رفع عیب آن دارم.

تعمیر یخچال آرچیلیک در اصفهان

 

روش های جلوگیری از خرابی های تکراری

 بهبود نگهداری
 حفظ و ثبت رکورد روزانه جهت بررسی
 افزایش شناخت سیستم
 شناخت روش های عیب یابی
 آشنائی با روش های شروع کار
 بررسی کمپرسور
باز کردن کمپرسور معیوب
باز کردن کمپرسور و بررسی قطعات بی تردید وقت گیر است اما بی شک لذتبخش برای تمام مهندسین و تکنسین علاقمند می باشد.

باز کردن یک کمپرسور درصورت داشتن ابزار مناسب حدود نیم الی یک ساعت ولی جمع کردن آن معمولابین ۵ الی ۶ ساعت بطول می انجامد.
دنبال چه باشید.

تعمیر یخچال آرچیلیک در اصفهان

 

“علت و تاثیرات”

نکات ایمنی:قبل از هر گونه بررسی و تعمیرات ابتدا فشار گازمبرد موجود درسیستم را کاملا تخلیه و سپس نسبت به باز کردن تمام اتصالات برقی و نصب
برچسب های ایمنی بر روی آنان اقدام کنید.

پیامد هاعلل راه حل سر سیلندررا باز کنید.

الف-شکسته شدن

سوپاپ مکش ودهش
ب- آبی شدن و یاوجود لکه هایسیاه بر رویصفحه سوپاپ ویا سوپاپ ها
الف-برگشتسیلابیمبرد،ضربه هایروغن
ب- بالا بودن مقدارسوپر هیت ویا بالابودن دمای گازدهش
الف-مقدار سوپر هیتوسطح روغن را اندازهگیری کنید.
ب-پایین اوردن مقدارسوپر هیت.بررسی تمیزی سطحکندانسور.

چک کردن عملکرد فنهای کندانسور۳۱پیامد هاعلل راه حل تخلیه روغن
الف – خاکستریشدن روغن- خرابی شاتون وبلبرینگ
ب – تیره و یاسیاه
الف – مایع مبرد باعثشسته شدن روغنروانکاری مورد نیاز درقسمت های مختلف میشود ، این امر باعثسایش ، ذوب و چسبیدنقطعات آلومینومی بهقطعات استیل می شود.
این تغییرات در سطحقطعات باعث تغییریافتن رنگ روغن بهخاکستری می گردد.این پدیده کاهش فشار رابهمراه خود دارد کهباعث کاهش روانکاریقطعات می شود .

تعمیر یخچال آرچیلیک در اصفهان

 

ب – سوخته شدن سیمپیچ کمپرسور
الف – مقدار سوپرهیت را بررسی واندازه گیری کنید ،مقدار آن می بایستحدود F 15 درقسمت شیر سرویسمکش باشد.
بررسی فشار روغنبرای عملکرد صحیح
ب – بررسی تمامارتباط برقی.بررسی کمپرسورجهت پیدا کردنقطعات شکسته شدهمثل سوپاپ.بررسی مقدار سوپرهیت و دمای دهش
۴
۱تاثیراتعلتراه حلباز کردنقسمت عقبزنگ شکلٍEnd bellکمپرسور
الف- بررسیجهت دورکمپرسور
الف- کمپرسورقفل شده استورود مایع مبرد و یاضربه های روغن.برگشت زیاد روغن بهکمپرسور.
سوپر هیت را اندازهگیری کنید.مقدار روغن درکارتر کمپرسور رابررسی کنید.
۵شیوه های شناسائی خرابییک آمار و بررسی دقیق نشان می دهد که کمپرسورهای تعمیر شده معمولا نرخخرابی دوباره آن حدود چهار برابر یک کمپرسور نو می باشد،

تعمیر یخچال آرچیلیک در اصفهان