تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان تعمیرات لباسشویی اسنوا در اصفهان

تعمیر انواع لباسشویی اتوماتیک در منزل شما ۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان تعمیرات لباسشویی اسنوا در اصفهان

نحوه نصب لباسشویی

۱. محصول از کارتن خارج شده و از نظر ضربه خوردگی، شکستگی و خش مورد کنترل وبررسی قرارگیرد.

۲. پیچ های قفل کن باز شود.۳. سینی پشت وپانلرو از محصول باز شده و داخل ماشین از نظر صحت قرار گرفتن فیش های درخت سیم و پیچهای

بالانسر و درست قرار گرفتن تسمه مورد بازدید قرار گیردو

واین قطعات مجددا در روی محصول نصب گردد.

۴. شیلنگ های تغذیه ماشین لباسشویی و شیر آبمتصل شده و شیلنگ تخلیه به ورودفاضلاب متصل گردد.

و دو شاخ برق اصلی را به پریز متصل نمایید .

در صورت نیاز سیمی بهعنوان ارت به ماشین لباسشوییمتصل و در محل مناسب متصل گردد.

۵. ماشینلباسشویی در محل مناسب خود قرار داده شود و تراز به صورتی باشد که دو پیچ ریگلاژ پشتی تا انتهابسته گردد.

و بوسیله دو پیچ ریگلاژ جلویی ماشین ترازگردد.

و لقی بدنهبه صورت قطری تست گرددتست عملکردی از محصول به شرح زیر گرفته شود.

تست موتور شستشو و المنت

۱. با قرار دادن شاخص تایمر (سلکتور) بین اعداد ۲ تا ۵ کنترل پانل و روشن کردن

ماشین لباسشویی پس از ۱۵ ثانیه موتور شروع به چپگرد و بعد از توقف و سپس شروع بهراستگرد می نماید .

که در همین حال اگر ولوم ترموستات را به روی هر عدد غیر از صفربچرخانیم المنت فعال میشود.

که حداکثر جریان مصرفی در این حالت ۸ آمپر میباشد.

تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان تعمیرات لباسشویی اسنوا در اصفهان

F اتوماتیک اسنوا ۵ کیلوگرم ۶۱۱۳۶تست عملکردی خشک کن و پمپ تخلیه

۱. با قرار دادن شاخصتایمر روی عدد ۷ پمپ تخلیه دستگاه شروع به تخلیه میکند.

و درهمین حال موتور چپگرد و راستگرد می نماید .

که بعد از چند بار تکرار این عمل و تخلیه کاملشاخص تایمر به روی برنامه خشک کن رفته

و موتوردستگاه عملیات خشک کن راانجام میدهد.

F معرفی و مشخصات اسنوا ۵ کیلوگرم ۶۱۱۴۷ و شیاردارmm 1.

مشخصات موتور: موتور القایی با قطر پولی۲۳۰V2130W : 2. مشخصات المنت۱۵A-95oC 🙁 ۳. مشخصات ترمودیسک (ترمسیتوردر چلیک فلزی :

مشخصات بلبرینگ ۶۲۰۵۶۲۰۴ در چلیکپلاستی۶۲۰۶۶۲۰۵Class F- 220V- 50H2- 30W 5. مشخصات پمپ تخلیه۵pj- 6.

مشخصات تسمه:۱۱۴۳۱۶۰- ۱۱۰, ۲۲۰- ۷.

مشخصات هیدروستات:۱۲۰۲۲۰mm : 8.

مشخصات پولی بزرگ۱۶Hf- 450V

: ۹. مشخصات خازن مشخصات کلی:

تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان تعمیرات لباسشویی اسنوا در اصفهان

۶۰rpm تایمر الکتریکی با دور شستشو۶۵۰rpm تایمر الکتریکی برایدور خشک کنF

اتوماتیک اسنوا ۵ کیلوگرم ۶۱۱۳۷۱۶ برنامه شستشومعرفی و مشخصات موتور ۶۱۱ (موتور القایی)سیم سیاه مشترک بین دورشستشو وخشک کن م یباشد.

سیم زرد و سبز هر کدام با سیم مشترک میبایست ۷۰ اهم داشته باشد.

سیم آبی با مشترک م یبایست حدود ۱۴ اهم و سیمقرمز با مشترکحدود ۳۲ اهم باشد.

تست موتور القایی:سیم زرد و سبز موتور موازی م یبندیم، و ولتاژ ۲۲۰ ولت را F یک خازن به ظرفیت ۱۶بین سیم سیاه و زرد می زنیم،

موتور در یک جهت شروع به چرخش میکند،

تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان تعمیرات لباسشویی اسنوا در اصفهان

برای تست جهت معکوس سیم برق را به سیم سبز موتور م یزنیم، می بایست موتور در جهت مخالف شروع به چرخش کند.

تشریح نقشه برق اسنوا ۵کیلوگرم ۶۱۱۱. ورودی برق نول وارد قفل مغناطیس درب میشود .

و خروجی آن بین شیر برقی ها موتوالکتریکی والمنت پمپ تخلیه تقسیم میگردد.

عبور کرده و وارد سوکت ۱۱ و ۲۱ هیدروستات می شود on/off 2.

سیم ورودی فاز از کلیدتایمر و یک سر مستقیماً به پمپتخلیه متصل میشود.

B و یک سر آن نیز به ۱۳. خروجی ۱۲ هیدروستات به شیر برقی سردتایمر متصل B12 ,B و به ۳ soak 4.

فیش ۱۳ هیدروستات به ۲۳هیدروستات متصل و بهم یگردد.اتوماتیک اسنوا ۵ کیلوگرم ۶۱۱

۳متصل گردیده و پس از عبور از آن وارد Load 1/ 5. خروجی ۲۲ هیدروستات به کلید ۲

تایمر می شود. B سوکت ۷م یگردد. Prewash تایمر به شیر برقی B 6. سوکت ۵

تایمر به ترموستات متصل شده و به المنت م یرود. B 7. خروجی ۲سوئیچ B2, B متصل م یشود و بین ۱ Soak و کلید B تایمر به ۱۲ B 8. خروجی ۳

م یگردد.C9, C10 ,B به هم سوئیچ م یگردند که خروجی این سیم به ۱۰ B9 ,B 9. سوکت ۱۲

متصل م یگردد که فرمان موتور تایمر میباشد.تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان تعمیرات لباسشویی اسنوا در اصفهان

سوئیچ می شود که خازن D و ۱۲ D بین ۱۱ D سوئیچ می گردد که ۱۰ C به ۱۰ C11 .10متصل م یگردد. D به ۵

D موازی با این دو واقع شده ضمناً یک سر ۱۲متصل م یشود که وظیفه چپگرد و راستگرد و خشک کن

A به ۴ D11,A به ۳ D12 .11که به موتور متصل میگردد.

A13,A11, A19, A را بر عهده دارد که با سوئیچ پین ۲این عملکرد را فراهم م یسازد.