۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱ تعمیر یخچال اصفهان

اروریخچال فریز دونار_ هیوندای

 

 

سنسور دمای یخچال و عوامل مربوط به آن

 

E1

 

سنسور دمای فریزر و عوامل مربوط به آن

 

E2

 

سنسور دمای دیفراست و عوامل مربوط به آن

 

E3

 

نوسان در ولتاژ برق

 

E5

 

سنسور دمای محیط و عوامل مربوط به آن

 

E8

 

خطای مربوط به سیستم یخ ساز

 

E0

 

خطای مربوط به سنسور یخ ساز

 

EE