چگونه بوی بد یخچال را از بین ببریم؟

چگونه بوی بد یخچال را از بین ببریم؟