تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان

تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان

09920766695

عیب یابی ماشین لباسشویی حایر 

لباسشویی روشن نمی شود 

 ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﻧﺪارد.
دوﺷﺎﺧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪه است.
ولوم تایمر ﺧﺮاب اﺳﺖ.
خرابی  رابط‌ های ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ و ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ 

تعمیر لباسشویی ایندزیت اصفهان

لباسشویی آبگیری نمی کند

خرابی شیر ورودی آب

خرابی ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ
خرابی ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت

باز بودن درب ماشین

بعد از آبگیری لباسشویی روی مرحله بعدی نمی رود

خرابی هیدرواستات 

سوختن موتور تایمر

نشت آب از لباسشویی

اشکال در ﯾﮑﯽ از رابط‌های ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ آب

خرابی پمپ آب

شکستن محفظه ﺟﺎﭘﻮدری

لباسشویی آب را گرم نمی کند

جرم گرفتن المنت

خرابی المنت

خرابی هیدرواستات

آموزش جرم گیری ماشین لباسشویی را از اینجا بخوانید 

عدم تخلیه آب لباسشویی

گرفتگی لوله های تخلیه

خرابی پمپ تخلیه

ماشین روی دور خشک کن نمی رود

خراب شدن ﺧﺎزن راه‌انداز ﻣﺮﺑﻮط به دور ﺗﻨﺪ
ولتاژ به دور تند نمی رسد
دور ﺗﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ 
لباسشویی حین کار کردن حرکت می کند
قرار گرفتن لباس ها در لباسشویی نامتعادل است
لباسشویی تراز نیست
اشکالی در فنرها و کمک فنرها، تسمه دیگ  و بلبرینگ
لباسشویی در حین کار کردن زیاد صدا می کند
خرابی یاتاقان ها 
شکستن سه نظام دستگاه
لاستیک دور درب از جای خود خارج شده
هیتر از جای خود خارج شده 
تسمه و پولی ها درگیر هستند

تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان


تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان

ارورهای ماشین لباسشویی حایر 5 کیلوگرم

چراغی روشن نمی شود : Error1 لباسشویی حایر 

1. درب بدرستی بسته نشده است.

2. مغناطیس درب معیوب است.

3. سیم هاي مغناطیس درب جابه جا شده یا درآمده است.

4. فیش برد قطعی دارد یا متصل نشده است.

5. برد معیوب است.

بعد از یک دقیقه 2 بار چشمک، 4ثانیه خاموش Error2

1. لوله تخلیه تاخورده یا نشتی درآن گیر کرده است.

2. فیلتر پمپ تخلیه کثیف است.
3. فیش هاي پمپ تخلیه متصل نشده است.

4. پمپ تخلیه معیوب است.

3 بار چشمک، 4 ثانیه خاموش :Error3

1. فیشهاي سنسور حرارتی متصل نشده است.

2. سنسور حرارتی معیوب است. (در دماي 25 درجه مقاومت 12 کیلو اهم باشد)

3. فیش هاي برد متصل نشده یا قطعی دارد.

4 بار چشمک 4 ثانیه خاموش :Error4

2. المنت اتصال کوتاه شده است.المنت معیوب است.

3. حرارت بیش از اندازه شده است.

بعد از 8 دقیقه 5 بار چشمک، 4ثانیه خاموش :Error5

1. شیر آب بسته است.

2. فشارآب ورودي کم است یا لوله ورود يتاخورده است.

3. هیدروستات معیوب است.

6 بار چشمک 4ثانیه خاموش :Error6

1. برد الکتریکی معیوب است.

2. در برد الکتریکی شکستگی وجود دارد.
3. فیشهاي برد وصل نشده است.

بار چشمک 4 ثانیه خاموش :Error7

1. موتور بیش از حد گرم شده است.

2. کانکتور موتور بررسی نشده است.
3. موتو رمعیوب است.

4. فیشهاي برد متصل نشده با قطعی دارد.
5. برد معیوب است.

تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان
8 بار چشمک 4 ثانیه خاموش :Error8

1. هیدروستات معیوب است.

2. شیر برقی معیوب است.
3. برد الکتریکی معیوب است.

4. فیشهاي شیر برقی معیوب است.

تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان

فیش های درب لباسشویی های حایر قدیم به شکل زیر می باشد

"</span

لباسشویی حایر یکی از پرطرفدار ترین لباسشویی های ایران محسوب می شود.

حایر یک برند کره ای می باشد که در ایران در استان اصفهان در شهرک صنعتی مورچه خورت توسط گروه صنعتی انتخاب تولید و روانه بازار میگردد.

لباسشویی های حایر در مدل های برد الکترونیکی و مکانیکی تولید می شدند که الان فقط از نوع برد الکترونیکی تولید می شود و سری های مکانیکی در تولید متوقف شده است.

تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان

تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان

تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان

09920766695

تعمیرات در منزل 

تعمیرات تخصصی در کارگاه با حمل توسط ماشین شرکت و استفاده از تجهیزات و امکانات پیشرفته در کارگاه

تعمیرات در اسرع وقت توسط تکنسین های مجرب شرکت

همراه با ارائه ضمانت نامه و فاکتور رسمی مطابق نرخ اتحادیه