تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان

۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان

عیب یابی ماشین لباسشویی حایر ۵کیلوگرم

چراغی روشن نمی شود؛ :Error1

۱. درب بدرستی بسته نشده است.

۲. مغناطیس درب معیوب است.

۳. سیمهای مغناطیس درب جابه جا شده یا درآمده است.

۴. فیش برد قطعی دارد یا متصل نشده است.

۵. برد معیوب است.

بعد از یک دقیقه ۲ بار چشمک، ۴ثانیه خاموش Error2

۱. لوله تخلیه تاخورده یا نشتی درآن گیر کرده است.

۲. فیلتر پمپ تخلیه کثیف است.
۳. فیشهای پمپ تخلیه متصل نشده است.

۴. پمپ تخلیه معیوب است.

۳ بار چشمک، ۴ ثانیه خاموش :Error3

۱. فیشهای سنسور حرارتی متصل نشده است.

۲. سنسور حرارتی معیوب است.(در دمای ۲۵ درجه مقاومت ۱۲ کیلواهم باشد)

۳. فیش های برد متصل نشده یا قطعی دارد.

۴ بار چشمک ۴ ثانیه خاموش :Error4

۲. المنت اتصال کوتاه شده است.المنت معیوب است.

۳. حرارت بیش از اندازه شده است.

بعد از ۸ دقیقه ۵ بار چشمک، ۴ثانیه خاموش :Error5

۱. شیر آب بسته است.

۲. فشارآب ورودی کم است یا لوله ورود یتاخورده است.

۳. هیدروستات معیوب است.

۶ بار چشمک ۴ثانیه خاموش :Error6

۱. برد الکتریکی معیوب است.

۲. در برد الکتریکی شکستگی وجود دارد.
۳. فیشهای برد وصل نشده است.

بار چشمک ۴ ثانیه خاموش :Error7

۱. موتور بیش از حد گرم شده است.

۲. کانکتور موتور بررسی نشده است.
۳. موتو رمعیوب است.

۴. فیشهای برد متصل نشده با قطعی دارد.
۵. برد معیوب است.

تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان
۸ بار چشمک ۴ ثانیه خاموش :Error8

۱. هیدروستات معیوب است.

۲. شیر برقی معیوب است.
۳. برد الکتریکی معیوب است.

۴. فیشهای شیر برقی معیوب است.

فیش های درب لباسشویی های حایر قدیم به شکل زیر میباشد.

تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان

لباسشویی حایر یکی از پرطرفدار طزین لباسشویی های ایران محسوب میشود.

حایر یک برند کره ای میباشد.

که در ایران در استان اصفهان در شهرک صنعتی مورچه خورت توسط گروه صنعتی انتخاب تولید وروانه بازار میگردد.

لباسشویی های حایر در مدل های برد الکترونیکی ومکانیکی تولید میشدند که الان فقط از نوع برد الکترونیکی تولید میشود وسری های مکانیکی در تولید متوقف شده است.

تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان