تعمیر لباسشویی فاگور در اصفهان

 زیر نظر گروه مرکز سرویس ایران خطاها وارور های لباسشویی فاگر در پایین برگه موجود میباشد.

جهت تعمیرات لباسشویی با شماره ۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱ تماس بگیرید

تعمیر لباسشویی فاگور در اصفهان

ارور های FAGOR ماشین لباسشویی

F01

در زمان است نه مجاز (۸ دقیقه) – ماشین لباسشویی را پر نمی کند

تعمیر لباسشویی فاگور در اصفهان

بررسی فشار آب برق
بررسی شلنگ ورودی برای تاب
بررسی فیلتر ورودی
شیر ورودی آب
فشار گسل سوئیچ
گسل سیم کشی

F02

تعمیر لباسشویی فاگور در اصفهان
در زمان تخلیه نمی مجاز (۶ دقیقه) – ماشین لباسشویی نتواند به تخلیه آب

بررسی کنید که فیلتر مسدود شده است و یا مسدود
شلنگ چک تخلیه واضح و روشن از هر گونه انسداد یا انسداد است
بررسی سیم کشی به تخلیه پمپ
پمپ چک تخلیه خراب نیست
بررسی سطح سنسور یا سوئیچ
بررسی سیم کشی به سنسور سطح

F04

خطا درب قفل ایمنی

بررسی بسته است و به درستی ضامندار
بررسی سیم کشی
بررسی قفل درب

F05

NTCگسل – سنسور دما شناسایی به صورت مدار باز یا اتصال کوتاه

بررسی سیم کشی به سنسور دما
بررسی ترمیستور

F06

خطا های آب گرم شناسایی – مردود حرارت به مدت ۱۵ دقیقه

بررسی سیم کشی برای شستن بخاری و ترموستات
بررسی بخاری شستشو برای تداوم
بررسی NTC (سنسور دما) پروب

F07

بیش از حد پر و یا تخلیه پمپ در مدار نیست

برای چک کردن overfoaming شواهد – می توانید سوئیچ فشار سفر
بررسی سیم کشی به سنسور سطح
سوئیچ فشار چک خراب نیست
شیر ورودی آب قفل شده باز
بررسی پمپ تخلیه برای تداوم

F08

گسل موتور شناسایی

بررسی بلوک اتصال موتور
بررسی سیم کشی
بررسی برس موتور در صورت نصب
کنترل اتصالات TACHO
بررسی موتور

F09

موتور شناسایی به عنوان معکوس نیست

بررسی بلوک اتصال موتور
بررسی سیم کشی
بررسی برس موتور
کنترل اتصالات TACHO
بررسی موتور

F10

خطا در ارتباط بین تابلو های کنترل الکترونیکی و سیم کشی

بررسی سیم کشی و سیم کشی بین تابلو های کنترل
بررسی ماژول های کنترل الکترونیکی

F11

خطا در ارتباط بین تخته و سیم کشی

بررسی سیم کشی و سیم کشی بین تابلو های کنترل
بررسی ماژول های کنترل الکترونیکی

F12

خطا در ارتباط بین تابلو های کنترل الکترونیکی و سیم کشی

بررسی سیم کشی و سیم کشی بین تابلو های کنترل
بررسی ماژول های کنترل الکترونیکی

از حمایت تعادل فعال

توجه داشته باشید بارهای کوچک و یا laods بزرگ که نمی توانند طبقه بندی شده اند ممکن است چرخش نیست
مرتب سازی بر بار لباس های شسته شده و دوباره سعی کنید به چرخش

تعمیر لباسشویی فاگور در اصفهان