نمایندگی لباسشویی کنوود اصفهان

نمایندگی لباسشویی کنوود اصفهان

گروه مرکز سرویس ایران ارائه دهنده خدمات تعمیر لوازم خانگی
نمایندگی لباسشویی کنوود اصفهان

 

 نمایندگی لباسشویی کنوود اصفهان

کد خطای E01

شرح خطا

مقدار آب درون ماشین لباسشویی بیش از حد مجاز است

کد خطایE02

سطح آب درون ماشین لباسشویی پایینتر از حدمی باشد فشار آب کم است یا قطع شده است

کد خطایE03

فیلتر پمپ مسدود شده است پمپ تخلیه درحال مدار باز است سیمهای پمپ تحقیق شده است

کد خطای E04

مقدار آب درون ماشین لباسشویی بیشتر از حد مجاز است هیدرو استاتیکی شود

کد خطای E05

فیلتر ماشین لباسشویی از کار افتاده است

E06

سنسور دمای ماشین لباسشویی از کار افتاده است

کد خطایE07

برد دستگاه مشکل دارد سیمهای برد شده است

کد خطایE08

موتور دستگاه از کار افتاده است

سیمهای بین موتور و بودجه شود

کانکتور موتور قطع شده است

کد خطای E09

ولتاژ شبکه دارای نوسان می باشد یا ولتاژ خیلی بالا هست یا ولتاژ خیلی پایین است

کد خطایE10

خطای ارتباطی بین کانکترها

ارور های لباسشویی کنوود مدل چراغ دار

چرا به یک و دو چشمک زن

مقدار آب درون ماشین بیش از حد مجاز است

چراغ یک و سه چشمک زن

سطح آب درون ماشین لباسشویی پایین‌تر از  حد مجاز می باشد

فشار آب کم است یا قطع شده است

فیلتر ورودی و  چک شود

چراغ یک  و چهار چشمک زن

پمپ دستگاه از کار افتاده است یا فیلتر پمپ مسدود شده است یا پمپ تخلیه در حالت مدار باز میباشد

چراغ دو و سه چشمک زن

مقدار آب درون ماشین بیش از حد مجاز می باشد

چراغ دو و چهار چشمک زن

فیلتر ماشین لباسشویی معیوب است سنسور دمای آب از کار افتاده است

چراغ سه و چهار چشمک زن

موتور ماشین لباسشویی از کار افتاده است

اتصال بین موتور و   بردقطع شده است

زغال متور تمام شده است

چراغ یک و دو و سه چشمک زن

برد دستگاه از کار افتاده است

چراغ دو و سه و چهار  چشمک زن

موتور دستگاه از کار افتاده است

چراغ های یک و دو و چهار چشمک زن

فرکانس برق بالا و پایین می‌شود

چراغ یک و سه و چهار چشمک زن

خطای ارتباطی بین کانکترها

نمایندگی لباسشویی کنوود اصفهان