تعمیر یخچال نیکسان اصفهان

ارورهای یخچال نیکسان

 

سنسور اواپراتورفریزر تک و فریزر کمبی

 

F1

 

سنسور اواپراتور یخچال تک ویخچال کمبی

 

F2

 

سنسور کابین فریزرتک و فریزر کمبی

 

F3

 

سنسور کابین یخچال تک و یخچال کمبی

 

F4

 

فن فریزر تک و فریزر کمبی

 

E1

 

فن یخچال تک ویخچال کمبی

 

E2

 

فن کمپرسور(کندانسور)

 

E3

 

هیتراواپراتور فریزر تک و اواپراتورفریزر کمبی

 

H1

 

هیتراواپراتوریخچال تک و اواپراتور یخچال کمبی

 

H2

 

کمپرسور

 

C1

 

آلارم مربوط به عملکرد دمایی نامناسب یخچال

 

CR

 

آلارم مربوط به عملکرد دمایی نامناسب فریزر

 

CF

 

خطای روشنایی داخل کابین

 

L1